Fàilte!

Deasbad Nàiseanta nan Àrd-sgoiltean 2017

Tha an obair ullachaidh mu choinneamh Deasbad Nàiseanta nan Àrd-sgoiltean 2017 air tòiseachadh agus tha a’ chomataidh rianachd air ainmeachadh cò bhios a strì an aghaidh a-chèile sa chiad chuairt den fharpais. Tha a h-uile coltas ann gur e deagh bhliadhna a bhios ann don Deasbad! Thèid a’ chiad dà chuairt a chumail aig e-Sgoil ann an Steòrnabhagh air Dimàirt agus Diciadain 7mh agus 8mh Samhain. Airson a’ chiad turas bidh cuairtean Steòrnabhaigh ri fhaicinn beò air-loidhne, tro sianal e-Sgoil air You Tube agus leis a ghluasad adhartach dh’ fhaodadh e a bhith air fhaicinn air feadh an t-saoghail!

Bidh sia sgiobaidhean deug a’ gabhail pàirt ann am farpais 2017 agus tha a’ chomataidh toilichte fàilte a chur air ais air Acadamaidh Ualais agus Acadamaidh Dhrochaid an Easbaig!. Thèid na ceithir sgiobaidhean le na comharran as àirde troimhe chun na h- iar-chuairtean deireannach. Bidh na cuairtean deireannach air an cumail ann an Glaschu agus Dùn Èideann air Dimàirt agus Diciadain 28mh agus 29mh Samhain. Tha a’ chomataidh a’ cur fàilte air ais do dh’ Aonghas Dòmhnallach agus Cairistiona Walker a bhios nam britheamhan a-rithist agus còmhla riutha, airson a’ chiad uair, bidh Iain Stephen Moireasdain.

Bu mhath leis a’ chomataidh co-fhaireachdainn a’ nochdadh an-dèidh Dòmhnall MacIlleathain agus Seonaidh Ailig Mac a’ Phearsain caochladh o chionn ghoirid. ‘B’ iadsan a thàinig suas leis a’ bheachd farpais an Deasbad a stèidheachadh sa chiad dol a-mach. Tha a’ chomataidh a’ smaoineachadh air na teaghlaichean aig an àm dhoirbh a tha seo.

Chaidh an taghadh airson a’ chiad chuairt mar a leanas:
Sgoil Lionacleit V Sgoil Mhicneacail
Sgoil Choimhearsnachd Bhàgh a’ Chaisteil V Wallace High School
Acadamaidh Rìoghail Bhaile Dhubhthaich V Àrdsgoil Phort Rìgh
Àrdsgoil an Òbain V Sir E Scott
Àrdsgoil Dhùn Omhain V Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu
Acadamaidh Hazlehead V Àrdsgoil Mhalaig
Acadamaidh Dhrochaid an Easbaig V Àrdsgoil Gheàrrloch
Àrdsgoil Lochabair V Acadamaidh Rìoghail Inbhir Nis

Thuirt Calum Iain MacLeòid, Stiùiriche Leasachaidh aig Comunn na Gàidhlig, agus a tha na Chathraiche air Comataidh Rianachd Deasbad Nàiseanta nan Àrd-sgoiltean:

“Tha naoi bliadhna deug on a ghabh a’ chiad deasbad àite agus tha sinn ga fhaicinn a’ dol bho neart gu neart. Bu mhath leam gu sònraichte taing a thoirt do na buidhnean a leanas airson maoineachadh a thoirt seachad dhuinn air a’ bhliadhna seo: Bòrd na Gàidhlig, Riaghaltas na h-Alba, Comhairle nan Eilean Siar, Comhairle na Gàidhealtachd, Leasachadh Sgilean na h-Alba, Stòrlann agus Comhairle Baile Ghlaschu. An-dèidh soirbheachas do Eilidh Nic a’ Phì agus Alix Aburn bho Acadamaidh Rìoghail Inbhir Nis an-uiridh tha sinn a’ coimhead air adhart gu farpais a bhios a-rithist aig sàr àrd ìre.

“Bha sinn duilich cluinntinn mu dheidhinn bàs dithis den bhuill a stèidhich an Deasbaid - Dòmhnall MacIlleathain, à Uibhist a Tuath a bha na Chomhairliche dha Loch nam Madadh eadar 1994 agus 2007. `S ann aig Dòmhnall a bha am beachd an toiseach gus Deasbad Sgoiltean Gàidhlig a stèidheachadh agus dh’obraich e gu cruaidh airson an lèirsinn sin a thoirt gu buil. Bha e ainmeil airson na sgilean òraid aige fhèin ann an Gàidhlig is Beurla. Cuideachd, Seonaidh Ailig Mac a’ Phearsain a chaochail ann an Canada far an robh air a bhith airson grunn bhliadhnachan. Bha Seonaidh taiceil dha rìribh dhan an Deasbaid agus bha e na bhritheamh iomadach uair. Tha sinn glè thaingeil airson na rinn iad thairis air na bliadhnachan agus bu mhath leinn ar co-fhaireachdainn a nochdadh air na teaghlaichean agus caraidean.”

~

National Gaelic Schools Debate 2017

The announcement of the preliminary rounds of the National Gaelic Schools Debate competition has been made and the 2017 competition looks set to be another excellent year! The first two rounds will be held at e-Sgoil in Stornoway, on Tuesday the 7th and Wednesday the 8th of November 2017. For the first time ever the first rounds from Stornoway will be available online, through e-Sgoil’s You Tube channel and live streamed to a potentially global audience!

Sixteen teams from sixteen schools are due to compete in the 2017 competition with Wallace Academy and Bishopbriggs Academy making a welcome return! Following on from the positive feedback received from the new competition format, all the schools will participate in debates over the two days, with the four teams with the highest points, across the two days, progressing to the final stages which will be held in Glasgow and Edinburgh on Tuesday and Wednesday the 28th and 29th of November 2017. The Committee welcome back Christina Walker and Angus MacDonald who return as judges and they will be joined by Iain Stephen Morrison.

Whilst looking forward to the 2017 competition the Managing Committee would like to pay tribute to Donald MacLean and Seonaidh Alick MacPherson, who both recently passed away. Donald and Seonaidh Alick, along with Alasdair Morrison were the founders of the Deasbad and the Committee would like to extend their sympathies to both families at this sad time.

The draw for Round One is as follows:
Lionacleit School V Nicolson Institute Castlebay Community School V Wallace High School Tain Royal Academy V Portree High School Oban High School V Sir E Scott School Dunoon Grammar School V Glasgow Gaelic School Hazlehead Academy V Mallaig High School Bishopbriggs Academy V Gairloch High School Lochaber High School V Inverness Royal Academy

Calum Iain Macleod, Director of Development at Comunn na Gàidhlig, and Chairman of the National Gaelic Schools’ Debate Management Committee commented:

“In this the 19th year of the competition we are delighted to have been able to secure funding to enable us to continue. I would like to thank the following for their support: Bòrd na Gàidhlig, The Scottish Government, Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig, Skills Development Scotland, Comhairle nan Eilean Siar, The Highland Council and Glasgow City Council. Also Comunn na Gàidhlig and BBC Radio nan Gàidheal. Following the success of the 2016 Debate which saw Eilidh MacPhee and Alix Aburn from Inverness Royal Academy emerge as the worthy winners, a high level of competition was set and we look forward to another year of interesting and thought-provoking debates.”

“It was with great sadness that we learnt of the death of two of our founder Members - Donald MacLean, originally from North Uist who served as a Councillor for Lochmaddy from 1994 to 2007. It was Donald who had the original idea for a Gaelic Schools Debate, and worked diligently to bring that vision to reality. His own oratory skills in both Gaelic and English were renowned and he was an outstanding after-dinner speaker. Also, Seonaidh Ailig MacPherson, also from North Uist, who passed away in Canada where he had lived for a number of years. Seonaidh Ailig was an enthusiastic supporter of the Deasbad and served on the panel of judges many times. We are very grateful for their contributions over the years, and would like to express our sympathies to their families and friends.”