Cuin, Càite, Cuairtean, Cuspairean 2017

Sgoiltean agus Cuspairean (Cuairt 1): Bidh a’ chiad sgoil a th’ air a h-ainmeachadh anns gach farpais a’ bruidhinn airson na h-argamaid.

7mh Samhain 2017, 1.00 feasgar. e-Sgoil

ÒrdughSgoilteanCuspairean
1:00f
A Acadamaidh Hazlehead
V
Àrdsgoil Mhalaig
Chan eil feum air pàipearan-naidheachd san latha an-diugh.
B Sgoil Bhàgh a’ Chaisteil
V
Àrdsgoil Ualais
Bu choir dhuinn ar crìochan a chumail fosgailte do dh’fhògarraich.
C Acadamaidh Rìoghail Bhaile Dhubhthaich
V
Àrdsgoil Phortrigh
Tha turasachd a’ fàs gu bhith na thrioblaid dhan Ghàidhealtachd agus na h-Eileanan, chan ann na bhuannachd.
D Àrdsgoil an Òbain
V
Sgoil Sir E Scott
Tha fònaichean-làimhe air barrachd cron a dhèanamh na tha iad de dh’fheum.
6:30f
E Acadamaidh Dhùn Omhain
V
Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu
Bhiodh an dùthaich nas miosa dheth às aonais an teaghlach rìoghail.
F Sgoil Lionacleit
V
Sgoil Mhicneacail
Chan e peanas a th’ ann am prìosan.
G Acadamaidh Dhrochaid an Easbaig
V
Àrdsgoil Gheàrrloch
Bu chòir an riaghaltas casg gu tur a chur air reifreannan.
H Àrdsgoil Lochabair
V
Acadamaidh Rìoghail Inbhir Nis
Tha a bhith ag innse na fìrinn air a dhol a-mach à fasan san latha an-diugh.

An Dàrna Cuairt
e-Sgoil, Steòrnabhagh
8 an t-Samhain 2017

Seo an cruth a tha gu bhith air an dàrna cuairt den Deasbad:

  • Bidh a h-uile sgioba a bha a’ deasbad air a’ chiad là a’ gabhail pàirt san dàrna cuairt. Bidh fios dè an taobh den argamaid air a bheil gach sgioba. Cha bhi aon sgioba a’ buannachadh na deasbadan seo a-bharrachd.
  • Cha bhi e ceadaichte do sgioba sam bith a bhith anns an talla-deasbaid gus am bi iad fhèin air àrd-ùrlar
  • Gheibh na ceithir sgiobaidhean as àirde aig am bi puingean troimhe chun iar-chuairt deireannaich.

Cuspair Cuairt 2:
TTha sinn fhathast a’ cur cus luach air ceum oilthigh.

ÒrdughSgoiltean
10.30m
AÀrdsgoil Phortrigh
V
Sir E Scott
BÀcadamaidh Rìoghail Bhaile Dhubhthaich
V
Àrdsgoil an Òbain
CÀrdsgoil Gheàrrloch
V
Sgoil Lionacleit
DSgoil Mhicneacail
V
Acadamaidh Dhrochaid an Easbaig
2f
EAcadamaidh Hazlehead
V
Acadamaidh Dhùn Omhain
FÀrdsgoil Mhalaig
V
Sgoil Bhàgh a’ Chaisteil
GSgoil Ghàidhlig Ghlaschu
V
Àrdsgoil Lochabair
HAcadamaidh Rìoghail Inbhir Nis
V
Àrdsgoil Ualais