Sgiobaidhean a' gabhail pàirt ann an 2017
SgoilSgioba
Acadamaidh Hazlehead
Àrdsgoil Mhalaig
Sgoil Bhàgh a’ Chaisteil
Àrdsgoil Ualais
Acadamaidh Rìoghail Bhaile Dhubhthaich
Àrdsgoil Phortrigh
Àrdsgoil an Òbain
Sir E Scott
Acadamaidh Dhùn Omhain
Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu
Sgoil Lionacleit
Sgoil MhicNeacail
Acadamaidh Dhrochaid an Easbaig
Àrdsgoil Gheàrrloch
Àrdsgoil Lochabair
Àrdsgoil Lochabair
Acadamaidh Rìoghail Inbhir Nis