Cuin, Càite, Cuairtean, Cuspairean 2016

A’ Chuairt Dheireannach
Pàrlamaid na h-Alba
30 Samhain 2016, 7.00 feasgar

ÒrdughSgoilteanCuspairean
A Acadamaidh Rìoghail Inbhir Nis B
V
Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu
'S e Dòmhnall Trump an duine ceart airson an t-saoghail aig an àm seo.

An Iar-Chuairt Dheireannach
Àrdsgoil Sheumais Gillespie, Dùn Èideann
29 Samhain 2016, 6.30 feasgar

ÒrdughSgoilteanCuspairean
A Acadamaidh Rìoghail Inbhir Nis B
V
Àrdsgoil Lochabair
Tha cus cothrom air roghainnean gar dèanamh nas mi-riaraichte na bha ar pàrantan
B Sgoil MhicNeacail B
V
Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu
Tha an ìomhaigh mhath a th'aig Alba san t-saoghal stèidhichte air an latha an-dè agus chan ann air an latha an-diugh

~


Sgoiltean agus Cuspairean (Cuairt 1): Bidh a’ chiad sgoil a th’ air a h-ainmeachadh anns gach farpais a’ bruidhinn airson na h-argamaid.

8mh Samhain 2016, 1.00 feasgar. Prìomh Oifisean na Comhairle.

ÒrdughSgoilteanCuspairean
1:00f
A Acadamaidh Rìoghail Bhaile Dhubhthaich
V
Acadamaidh Rìoghail Inbhir Nis
Bhiodh beatha sgoilearan tòrr nas fheàrr às aonais meadhanan-sòisealta.
B Àrdsgoil Phortrigh B
V
Àrdsgoil Gheàrrloch
Tha siostam onairean na Bànrigh fo leithid de sgàil ’s gu bheil còir stad a chur air
C Àrdsgoil Àrd nam Murchan
V
Sgoil MhicNeacail B
Chan eil buannachd leantainneach a’ tighinn às an airgead a tha rìoghachdan a’ caitheamh air tachartasan mòra spòrs mar na h-Olympics.
D Acadamaidh Inbhir Pheofharain
V
Sgoil Sir E Scott
Bu chòir dha a bhith comasach dhan h-uile duine an t-aodach a thogras iad fhèin a bhith orra aig àm sam bith.
E Sgoil Lionacleit
V
goil MhicNeacail A
‘S e cothrom a th’ ann am Brexit, chan e call.
6:30f
F Acadamaidh Dhùn Omhain
V
Àrdsgoil Phortrigh A
Nì càraichean a stiùireas iad fhèin na ròidean nas sàbhailte.
G Àrdsgoil Ulapuil
V
Àrdsgoil Sheumais Gillespie
Cha leig thu leas a bhith beartach airson a bhith sona.
H Acadamaidh Hazlehead
V
Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu A
Tha cus airgead poblach air a chaitheamh air na h-ealain.
I Sgoil Bhàgh a’ Chaisteil
V
Àrdsgoil Mhalaig
Cha bu chòir cead pòsaidh a bhith aig neach sam bith gu aois ochd deug.
J Àrdsgoil an Òbain
V
Àrdsgoil Lochabair
‘S e tha dhìth air a’ Ghàidhlig ach na daoine iomraiteach sin, ‘rionnagan’.

An Dàrna Cuairt
Comhairle nan Eilean Siar, Steòrnabhagh
9 an t-Samhain 2016

Seo an cruth a tha gu bhith air an dàrna cuairt den Deasbad:

  • Bidh a h-uile sgioba a bha a’ deasbad air a’ chiad là a’ gabhail pàirt san dàrna cuairt. Bidh fios dè an taobh den argamaid air a bheil gach sgioba. Cha bhi aon sgioba a’ buannachadh na deasbadan seo a-bharrachd.
  • Cha bhi e ceadaichte do sgioba sam bith a bhith anns an talla-deasbaid gus am bi iad fhèin air àrd-ùrlar
  • Gheibh na ceithir sgiobaidhean as àirde aig am bi puingean troimhe chun iar-chuairt deireannaich.

Cuspair Cuairt 2:
Tha na dh’ionnsaicheas tu air taobh a-muigh na sgoile nas fheumaile na foghlam san rùm-sgoile.

ÒrdughSgoiltean
10m
AAcadamaidh Inbhir Pheofharain
V
Sgoil MhicNeacail A
BÀrdsgoil Àrd nam Murchan
V
Sgoil Lionacleit
CSgoil Sir E Scott
V
Àrdsgoil Gheàrrloch.
DAcadamaidh Rìoghail Inbhir Nis
V
Sgoil MhicNeacail B
EAcadamaidh Rìoghail Bhaile Dhubhthaich
V
Àrdsgoil Phortrigh B
2f
FÀrdsgoil Mhalaig
V
Sgoil Phortrigh A
GAcadamaidh Dhùn Omhain
V
Acadamaidh Hazlehead
HÀrdsgoil Sheumais Gillespie
V
Sgoil Bhàgh a’ Chaisteil
ISgoil Ghàidhlig Ghlaschu
V
Àrdsgoil an Òbain
J Àrdsgoil Lochabair
V
Àrdsgoil Ulapuil