Sgiobaidhean a ghabh pàirt ann an 2007
SgoilSgioba
Acadamaidh Allt a’ Mhuilinn AFiona Bowie
Màiri NicIllechiar
Acadamaidh Allt a’ Mhuilinn BCraig MacLeòid
Mìcheil Malone
Àrdsgoil Àrd nam MurchainKathryn Nairn
Ellen NicIlleBhrath
Sgoil Bhàgh a’ ChaisteilIain Beggs
Sarah NicFhearghais
Sgoil Chiùil Naomh MoireMàiri Chaimbeul
Stephanie Chaimbeul
Àrdsgoil Chnoc na PàirceShona MacLintock
Effie Jean NicChoinnich
Acadamaidh Dhrochaid an EasbaigHeather Kindness
Eilidh Rothach
Àrdsgoil GheàrrlochCiorstaidh Alexander
Anna Hulme
Acadamaidh HazleheadEilidh Daniels
Laura Grannd
Acadamaidh Inbhir PheofharainCara Coburn
Ceit Fhoirbeis
Sgoil LìonacleitCiorstaidh NicAmhlaigh
Megan NicGrath
Àrdsgoil LochabairErin McHale
Carolyn McKee
Sgoil MhicNeacailInnes MacSuain
Alison NicRath
Àrdsgoil Phort RìghIain MacNeacail
Danny Steele
Àrdsgoil Sheumais GillespieHannah NicLeòid
Catriona NicMhathain
Sgoil Sir E ScottMàiri Latham
Kathelle NicSuain