Sgiobaidhean a ghabh pàirt ann an 2008
SgoilSgioba
Acadamaidh Allt a’ MhuilinnStruan Chisolm
Mairead Rowan
Àrdsgoil Àrd nam MurchainIain Donaldson
Amie Nic a’ Mhaighstir
Sgoil Bhàgh a’ Chaisteil AIain Beggs
Iain Seumas Mac a’ Bhreatannaich
Sgoil Bhàgh a’ Chaisteil BKaren Elder
Jessica Fhearghastan
Àrdsgoil Chnoc na PàirceShona McClintock
Oighrig NicChoinnich
Àcadamaidh Dhrochaid an Easbaig AHeather Kindness
Eilidh Rothach
Acadamaidh Dhrochaid an Easbaig BNicola NicFhionghain
Iseabail Nic Illinnein
Sgoil Ghàidhlig GhlaschuKim NicDhòmhnaill
Jessica NicThòmais
Àrdsgoil GhèarrlochCiorstaidh Alexander
Anna Hulme
Ardsgoil Ghleann ChalldairRachael NicDhòmhnaill
Rachel St Claire
Acadamaidh Inbhir Pheofharain ACara Coburn
Eilidh NicChoinnich
Acadamaidh Inbhir Pheofharain BIona Chaimbeul
Katrina Gallacher
Sgoil LìonacleitJosie Burgess
Megan NicGrath
Àrdsgoil LochabairSteaphan Mac a’ Phì
Iain Mac Illiallain
Sgoil MhicNeacail AKerry Anne NicLeòid
Fiona Rennie
Sgoil MhicNeacail BNaomi Bochanan
Ann-Louise Stiùbhart
Àrdsgoil Phort RìghEvie Nic a’ Ghobhainn
Stephanie Tinney
Acadamaidh Rìoghail Bhaile DhubhthaichKathryn Bremner
Alexander Macleòid
Àrdsgoil Sheumais GillespieHannah NicLeòid
Catriona NicMhathain
Sgoil Sir E ScottAlasdair Mac Illinnein
Iona NicDhòmhnaill