Sgiobaidhean a ghabh pàirt ann an 2009
SgoilSgioba
Acadamaidh Allt a’ MhuilinnGenna Nic a'Ghobhainn
Màiri NicIllinnein
Sgoil Bhàgh a’ Chaisteil AAnna Theresa NicDhomhnaill
Jessica NicFhearhais
Sgoil Bhàgh a’ Chaisteil BKaren Elder
Iain Seumas Mac a'Bhreatannaich
Acadamaidh Bhaile TheàrlaichLorna NicLeòid
Karen Oakley
Acadamaidh Dhrochaid an EasbaigHeather Kindness
Eilidh Rothach
Sgoil Ghàidhlig GhlaschuLewis Hughes
Daibhidh MacChoinnich
Àrdsgoil GheàrrlochAnna Hulme
Ciorstaidh NicAlastair
Àrdsgoil Ghleann Challdair AAdele Spark
Rachel St Clair
Àrdsgoil Ghleann Challdair BAbbie NicLeòid
Danielle Robertson
Acadamaidh HazleheadIona Ballantyne
Lewis Stephen
Sgoil LìonacleitOisin Buckley
Fiona NicIllfhinnein
Àrdsgoil LochabairMarc Friseal
Cara NicNeacail
Sgoil MhicNeacailIain Murdo Mac a'Mhaoilein
Christina Louise NicLeòid
Àrdsgoil Phort RìghAnna McMullen
Eilidh NicDhonnchaidh
Acadamaidh Rìoghail Bhaile DhubhthaichElspeth Hayes
Aimee NicDhomhnaill
Àrdsgoil Sheumais GillespieSeumas Hind
Robbie Macleòid