Sgiobaidhean a ghabh pàirt ann an 2011
SgoilSgioba
Acadamaidh Allt a’ MhuilinnCaitlin Nic a’ Ghobhainn
Emily NicFhionghain
Acadamaidh Dhrochaid an EasbaigHannah Nic an Tòisich
Ishbal NicIllFhinnein
Acadamaidh GrangeCharlie Cleboe-Rogers
Brittany Houston
Acadamaidh HazleheadEilidh Ghrannd
Kirsten Binnie
Acadamaidh Rìoghail Bhaile DhubhthaichEoghann Peutanach
Johan NicMhaoirn
Acadamaidh Rìoghail InbhirnisMegan Ghrannd
Catrìona NicNeacail
Àrdsgoil an ÒbainKeira Nic a’ Ghobhainn
Ruairidh Moireasdain
Àrdsgoil GheàrrlochCeitidh Alice Hulme
Anna Hulme
Àrdsgoil Ghleann ChalldairRheannon Dickson
Danielle NicPhàrlain
Àrdsgoil LochabarRaonaid NicIlleBhrath
Ashleigh Fhriseil
Àrdsgoil Phort RìghEilidh NicCarmaig
Allanah Pheutan
Àrdsgoil Sheumais GillespieMàiri Nic a’ Phearsain
Robbie MacLeòid
Àrdsgoil ThioriodhJamie Dòmhnallach
Fiona NicFhionghuin
Àrdsgoil UalaisEilidh Swan
Morvyn Menzies
Sgoil an TairbeirtAlasdair MacIllinnein
Fiona NicCoinnich
Sgoil Bhagh a’ ChaisteilAnne Marie NicNèill
Annie Theresa NicNèill
Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu ALewis Hughes
Ann NicLeòid
Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu BCameron Wilson
Eleanor Wilson
Sgoil LìonacleitJoanne NicIllFhinnein
Fiona NicIllFhinnein
Sgoil MhicNeacailAnnabel NicIllinnein
Calum MacPhee