Sgiobaidhean a' gabhail pàirt ann an 2013
SgoilSgioba
Acadamaidh Dhrochaid an EasbaigEuan Dòmhnallach
&
Connor MacLeòid
Acadamaidh GrangeBrittany
&
Javen Houston
Acadamaidh HazleheadOrla NicDhòmhnaill
&
Kirsten Binnie
Acadamaidh InbhirpheofharainJoanna NicDhòmhnaill
&
Eleanor Wilson
Acadamaidh Rìoghail InbhirnisJohnathan MacLeòid
&
Euan Fearghasdan
Àrdsgoil an Òbain ARuby NicPhàidein-Dhòmhnaill
&
Anna NicFhionghain-Garvin
Àrdsgoil an Òbain BBeth NicArtair
&
Alison Mac a' Phiocair
Àrdsgoil GheàrrlochCalum MacCoinnich
&
Calum Nelson
Àrdsgoil Ghleann ChalldairEwan Spark
&
Mark Cochrane
Àrdsgoil LochabarAlly Weir
&
Max Stephen
Àrdsgoil MhalaigMatthew Bird
&
Niamh NicEanraig
Àrdsgoil PhortrighEilidh Cormack
&
Danielle Gordon
Àrdsgoil Sheumais GillespieFinlay Cunniffe
&
Rachel Gracie
Àrdsgoil UalaisEvie Waddell
&
Kitty Banks
Àrdsgoil UlapuilVaila Nic a’ Phearsain
&
Katie Wilson
Sgoil Bhàgh a’ ChaisteilClare Frances NicNèill
&
Katie NicDhòmhnaill
Sgoil Ghàidhlig GhlaschuSarah NicDhòmhnaill
&
Moilidh NicGriogair
Sgoil LionacleitJoanne
&
Katie NicIllinnein
Sgoil MhicNeacail AIsabelle Bain
&
Peigi Anna Scott
Sgoil MhicNeacail BCatriona Rennie
&
Teàrlach Barden
Sgoil MhicNeacail CMairi NicIllinnein
&
Lauren Anne NicIlleathain
Sgoil Sir E ScottMoreen NicIllinnein
&
Hazel NicLeòid