Sgiobaidhean a' gabhail pàirt ann an 2014
SgoilSgioba
Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu Samuel Dow
&
Frances Driscoll
Sgoil Bhàgh a’ ChaisteilClare Frances NicNèill
&
Katie NicDhòmhnaill
Acadamaidh Inbhirpheopharain AElla Scarr
&
Megan Dale
Acadamaidh Inbhirpheopharain BJack Kerr
&
Crìsdean Clyne
Acadamaidh Rìoghail Inbhirnis Mikaela NicIlleMhìcheil
&
Catriona NicGriogair
Àrdsgoil Sheumais Gillespie Catriona NicIlleBhàin
&
Ceitidh Mhoireasdain
Sgoil MhicNeacail A Fiann MacLeòid
&
Ciorstaidh NicDhùghaill
Àrdsgoil Phort RìghFiann MacLeòid
&
Ciorstaidh NicDhùghaill
Àrdsgoil an ÒbainIona Young
&
Allan Colthart 
Acadamaidh HazleheadOrla NicDhòmhnaill
&
Iona NicDhòmhnaill
Sgoil MhicNeacail B Isabelle NicIlleBhàin
&
Peigi Ann Scott
Àrdsgoil Lochabar A Ally Weir
&
Max Stephen
Àrdsgoil Lochabar B Caitlyn Byrne 
&
Frances Oliver
Àrdsgoil Mhalaig Matthew Bird
&
Anna Biddulph
Sgoil LionacleitFiona NicDhòmhnaill
&
Katie NicIllinnein
Àrdsgoil Gheàrrloch Ciaran MacAlasdair
&
 Innis Mac an Tàilleir
Sgoil MhicNeacail CMairi NicIllinnein
&
Calum MacNeacail
Àrdsgoil a’ Phluic Ciorstaidh Galloway
&
Anna Buxton
Àrdsgoil Àrd nam MurchanCharlie Pleming
&
Rona NicNeacail
Acadamaidh Rìoghail Bhaile DhubhthaichLeanne Rothach
&
Donnchadh MacLeòid
Acadamaidh Dhùn Omhain AEilidh Noble
&
Nuala Neary
Acadamaidh Dhùn Omhain AOrla Chaimbeul
&
Emma Mundell